Likabehandlinsplan

Inledning

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas.

Mål

Fyrklöverns mål är att skapa trygghet och trivsel. Dagbarnvårdaren arbetar för en miljö som kännetecknas av värme och engagemang där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden. Barnen ska efter mognad aktivt delta i detta arbete.

Detta görs genom:

 • Att ge barnen kunskaper och sociala färdigheter för vårt samhällsliv.

 • Att ge barnen en positiv självbild

 • Att utforma en god och trygg miljö för alla barnen på förskolan

Viktigt för alla att känna till:

 • Det är olagligt att kränka någon

 • Vi tar alla barn på allvar

 • Alla kränkningar ska stoppas omedelbart av den vuxne som ser eller hör detta

 • Vi ber våra vårdnadshavare att ta kontakt med en dagbarnvårdaren om man hör eller ser något som man uppfattar som kränkningar

 • Det är den vuxnes ansvar att uppmärksamma och agera i en situation där ett barn kan känna sig utsatt eller kränkt

Barnen har rätt att:

 • Känna sig trygg

 • Bli respekterade av andra barn och vuxna

 • Få vara med i gemenskapen

 • Få stöd och hjälp för att kunna lösa konflikter

Vi på familjedaghemmet ska:

 • Göra allt vi kan för att förebygga och förhindra att barn eller någon vuxen utsätts för diskriminering eller kränkande behandling

 • Varje år utvärdera och revidera vår likabehandlingsplan mot kränkande behandling.

 • Leva upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart familjedaghemmet får kännedom om att ett barn känner sig utsatt ska vi agera och ta reda på vad som hänt. Vi ska även göra allt vi kan för att det inte ska hända igen

 • Vi jobbar aktivt, dagligen med att förebygga kränkande behandling där vi möter barnen med ett ödmjukt sätt där dialog och samspel skapas, barnen får reflektera över sitt agerande och bemötande av andra på förskolan.

Diskriminering

Diskriminering avses när någon blir behandlad sämre än någon annan.

Detta kan gälla:

Etnisk tillhörighet: en grupp med samma nationella eller etniska

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

2. Kön: någon är kvinna eller man.

3. Religion och annan trosuppfattning: uppfattningar som har

samband med religion eller annan trosuppfattning.

4. Sexuell läggning: att någon har en homosexuell, bisexuell eller

heterosexuell läggning.

5. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar.

6. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar

sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt

ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska.

7. Ålder: barn får inte diskrimineras eller trakasseras i familjedaghemmet på

grund av ålder.

Trakasserier och kränkande behandling

Trakasserier är uppträdanden som kränker ett barns värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande gentemot en person som kränker dennes värdighet men som inte är diskriminering och som inte har något samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Mobbning är det när någon blir kränkt vid upprepade tillfällen och under en viss tid och att det råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Både dagbarnvårdare och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. Det kan ske på något av följande sätt:

• Fysiskt (att t.ex. bli utsatt för slag eller knuffar)

• Verbalt (hot, svordomar, öknamn)

• Psykosocialt (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller

ryktesspridning, alla går när man kommer)

• Text och bildburet (att bli kränkt via sms/mms, internet, skriva

och skicka elaka texter eller bilder via handskrift).

Dagbarnvårdaren ansvarar för att:

• likabehandlingsplan/planen mot kränkande behandling upprättas varje år och förankras hos vikarien.

• rutinerna i likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling följs.

• likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling genomsyrar verksamheten.

• likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling förankras hos vårdnadshavare på ett föräldramöte under höstterminen.

För att upptäcka och förebygga diskriminering, trakasserier

och kränkande behandling arbetar vi på följande sätt:

Föräldrasamtal: Daglig kontakt med vårdnadshavare. Där ges vårdnadshavare möjlighet att berätta om barnets upplevelse av förskolevistelsen.

Aktivt lyssnande dagbarnvårdare: Dagbarnvårdaren är lyhörd, uppmärksam och aktivt deltagande i verksamheten. De intar ett barnperspektiv och tar barns känslor på allvar. All personal ska vara lyhörd och observant på barns tilltal, ordval och beteende mot såväl

vuxna som barn

Inflytande och delaktighet

Alla barn, vårdnadshavare och dagbarnvårdare ska känna till hur familjedaghemmet arbetar för att upptäcka om barn utsätts för diskriminering och kränkande handlingar och vilka rutiner som finns

Syftet med likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling är att den skall vara ett levande dokument. Därför ska den utvärderas och revideras varje läsår för att vara aktuell.

Vårdnadshavare till barnen på familjedaghemmet informeras om innehållet i enhetens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid första föräldramötet på höstterminen.

Riktlinjer och arbetsgång för familjehemmet vid trakasserier och kränkande behandling

Dagbarnvårdaren försöker i första hand försöker att lösa de konfliktsituationer som uppstår. Berörda vårdnadshavare kontaktas samma dag som det inträffade. I de flesta fall så har man en daglig kontakt med vårdnadshavare. Denna dagliga kontakt är väldigt viktig för samarbetets skull och för att tillsammans kunna få stopp på ex. ett negativt beteende.

Utredning av trakasserier och kränkande behandling på familjedaghemmet

Dagbarnvårdaren är ansvarig för barnens trygghet. Varje incident av trakasserier och kränkande behandling ska villkorslöst resultera i en reaktion från förskolans personal.

1. Samtal med de berörda barnen/barnet. Alla får komma till tals.

Under detta samtal relaterar dagbarnvårdaren till hur barnen/barnet självt skulle känna sig om någon hade gjort detta mot denne. Markerar och tydliggör för barnen utefter dess utvecklingsnivå.

2. Använda sig av litteratur/dramatisering/dockteater som gör det möjligt för barnen att relatera till likvärdig händelse, vid behov.

3. Vårdnadshavare kontaktas och vid behov upprättas åtgärdsprogram.

4. Uppföljning inom en vecka.

All personal som arbetar på familjedaghemmet Fyrklövern har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om barn far illa.