Regler och avgifter

Regler för barnomsorg i pedagogisk verksamhet

All undervisning i verksamheten byggs av läroplanen för förskolan (Lpfö 98/rev. 2016). Barnens dagar innehåller aktiviteter och händelser som bygger på läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt olika skapande aktiviteter. Barnens lekande och lekar är centrala i alla aktiviteter. För oss som människor är leken jätteviktig för vårt lärande och vår utveckling. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga och att de får vara med och påverka sin vistelse på familjedaghemmet.

Ålder
Barnet ska ha fyllt 1 år.

Öppethållande
Familjedaghemmet har öppet 7-17, måndag - fredag. Stängt helger och röda dagar samt 5 veckor under semesterperioden i samråd med föräldrarna.

Schema
Du som vårdnadshaväre är  skyldig att lämna in schema över den tid ditt barn behöver barnomsorg. Om behovet av tillsyn förändras ska du lämna in nytt schema.

Lämnas gärna månadsvis om det går.

Utvecklingsdagar
Verksamheten har rätt till 4 utvecklingsdagar per år, för att kunna planera, utveckla och bli en så bra verksamhet som möjligt för barnen.


Vid föräldraledighet, arbetslöshet samt nattjobb


Föräldraledig och Arbetslös

Dagbarn 1-2 år får omgående gå ner till 15 timmar/vecka med avgift enligt gällande taxa. 
 Allmän förskola erbjuds från hösten det år barnet fyller 3 år. Barnet går då 15 timmar/vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår. Allmän förskola erbjuds inte under sommarlovet. Under övriga skollov erbjuds 3 timmar/dag kl 8-11, måndag till fredag.

   Nattjobb

För föräldrar som har nattjobb har man rätt till 9 timmar dagen efter nattjobb ,tiderna 7-16.

Allmänt
Man har rätt till barnomsorg under arbetstid och resa till och från jobb.

Om du har semester eller är ledig av andra orsaker ska ditt barn vara hemma. Undantag gäller för 5 dagar per år då ditt barn kan vara på daghemmet även om du är ledig, förutsatt att ledigheten inte infaller under skollov Meddela dagmamman när ni tar ut dessa dagar).

 Tider som gäller då är 8-16.


Barnomsorgsavgifter

Avgiftens grundprinciper
Föräldraavgiften är en abonnemangsavgift, vilket innebär att en fast månadsavgift tas ut i 12 månader. Avgift betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Avgift debiteras från barnets placeringsdatum enligt placeringsmeddelandet. Avdrag för frånvaro görs inte.

Hur beräknas avgiften?
Avgiften för pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett "avgiftstak" som är indexreglerat och förändras varje år. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på är 
49 280 kr per månad.

Lägsta debitering av avgift är en månad, även om den totala placeringstiden är för kortare period. Löper placeringen över ett månadsskifte kan det dock innebära två fakturor med del av månad i avgift.

Syskonrabatt
Taxans syskonrabatt innebär att det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare.

Avgiftspliktiga personer
Underlag för månadsavgiften är familjens/hushållets ekonomiska bärkraft. Detta innebär att om man sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med någon räknas man som två försörjare, även om den sammanboende inte är förälder till barnet/barnen.

Skyldighet att lämna inkomstuppgifter
De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Blanketten med inkomstuppgifter lämnas in till dagbarnvårdare i samband med att barnet får en placering.

Inlämnad ny inkomstuppgift börjar gälla den 1:a i nästkommande månad, om inte annat är överenskommet.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundas på inkomst och övriga förhållanden i det hushåll som barnet tillhör där tillsynsbehov finns.

Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar

 • Vårdbidrag för barn

 • Familjepenning

 • Föräldrapenning

 • Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning

 • Sjukpenning och gravidpenning

 • Livränta

 • Pension (ej barnpension)

 • Arbetslöshetsersättning

 • Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån)

 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning

Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands ska räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten.

För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår.

I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period delat i antal månader redovisas.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader.

Om reglerna inte följs har dagbarnvårdaren rätt att säga upp platsen, även där gäller 2 månader.

Delad plats och delad faktura

När föräldrar inte bor ihop men har gemensam vårdnad ska den som har behov av tillsyn söka plats och blir då platsinnehavare. Föräldrar som inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnets plats. Föräldrarna får varsin räkning som baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst.

Så här mycket betalar du (från 1 januari 2019)

(Samma taxa gäller för barn till arbetssökande och föräldralediga)

Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare.

1. Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är

 • barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 478 kronor/månad

 • barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 986 kronor/månad

 • barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 493 kronor/månad

2. Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

 • barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 986 kronor/månad

 • barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 493 kronor/månad

 • barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 493 kronor/månad

Avgift tas ut under 12 månader/år.

Samma taxa gäller oavsett antal tillsynstimmar.


Försäkring

Alla folkbokförda barn i Krokoms kommun är kollektivt olycksfallsförsäkrade. För förskolebarn och elever i grundskolan gäller försäkringen dygnet runt.
Verksamheten har även en ansvarsförsäkring.


Tystnads- och anmälningsplikt

All barnomsorgspersonal har tystnadsplikt såväl som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. (Sekretesslagen kap.7 § 38).

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. (Socialtjänstlagen kap.14 § 1).

Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Registerkontroll

Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personal inom barnomsorgen. Alla som erbjuds anställning är skyldiga att lämna ett registerutdrag från polisens belastningsregister.

Öppen dialog
Jag önskar att vi alla har en öppen dialog med varandra för att undvika missförstånd.

Detta för att jag som dagbarnvårdare ska kunna planera våra dagar så bra som möjligt för era barn.