Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Pedagogisk omsorg Vt 2021-Vt 2022

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Jag som dagbarnvårdare har en egen enskild firma där man sköter sin egen budget samt anmälan av "sina" barn till kommunen, fakturering av föräldraavgift, m.m. Min vikarie Erik är godkänd av kommunen och tar dagbarnen om jag eller mina egna barn blir sjuka, eller om jag måste på tex läkarbesök.
Vi arbetar utifrån vår Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan, vi vill h en verksamhet som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Eftersom vi är två pedagoger möjliggör det samarbete kring öppettider, semestertider, matinköp, matlagning, raster, planering, kompetensutveckling, mm som en ensam dagbarnvårdare inte har möjlighet till.
Eftersom vi befinner oss i samma hus och på vår gård, underlättar detta även det pedagogiska arbetet. Vi kan dela på gruppen och lättare se till barnens individuella behov.

Utöver dagbarnvårdarens samarbete med varandra kommer Fyrklövern även att ha en öppen dialog med Förskolan Solstrålen i Alsen under lov och semesterperioder.

Om mig

Jennie Hermansson:

Jag har under ca 12 års tid jobbat med barn i olika åldrar, från förskola, fritids och skola.
Under åren har jag varit instruktör i både barngympa, fotbollsskola och barndans och även gått utbildning via Happy dance i Barnledarutbildning.
Med mitt brinnande intresse för barns lärande och med min erfarenhet ville jag starta eget företag och driva min egna verksamhet.
Vi erbjuder barnen en trygg miljö och varje barn får utvecklas i sin egen takt.

Kompetensutveckling

Genom att samarbeta, har vi möjlighet att frigöra den andra för att kunna delta i kurser eller konferenser för kompetensutveckling.
Vi har tex gått HLR för barn samt Tecken som stöd och barnledarutbildning.

INRIKTNING/PROFILERING

Då Fyrklövern ligger på en bondgård har vi en Djur- och Naturprofil.
Alla barn ska ha rätt till djur och natur och utrustas med kunskap och få möjligheten att utveckla sin praktiska färdigheter för att kunna ta del av dessa.
Detta för att de ska känna sig trygga, självständiga och använda sin nyfikenhet för att bli harmoniska individer.
Vi vill att barnen får upplevelser och erfarenheter som de har glädje av hela livet där allas lika värde betraktas som arbetas för gemensamt.
Vi uppmuntrar till läs- och skrivförberedelser, kreativt skapande, skogspromenader och inte minst fri lek.
Då verksamheten finns på en bondgård försöker vi vara ute så mycket som möjligt.
Vi försöker vara ute så mycket som möjligt oavsett väder.

Då vi bor på en bondgård hjälps vi alla åt att utfodra kossorna, mata kaninen och ankorna och på sommaren odlar vi olika grönsaker och sätter potatis.

Verksamheten arbetar utifrån likabehandlingsplanen.
Vi vill ha en verksamhet som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Vi visar hänsyn och respekt mot varandra. Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång och en unik möjlighet för personlig utveckling och en rikare erfarenhet.

Öppettider
Öppethållande är kl 7-17.
Dessa tider justeras fortlöpande utifrån föräldrarnas behov av barnomsorg och där vi har en skyldighet att erbjuda barnomsorg vardagar mellan 6:00-18:00

Kost och hälsa
Att servera en god, näringsrik och varierad kost av mestadels hemlagade råvaror så att barnen kan växa och utvecklas optimalt.
Svenska samt lokala råvaror är en stor prioritet.
Jag vill att barnen ska få bra matvanor och matglädje.
Vi kompletterar måltiden med bröd, grönsaker och vatten eller mjölk.

ARBETE GENTEMOT LÄROPLANEN

All undervisning i verksamheten för barnen 1-6 år bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 2018).
Barnens dagar innehåller aktiviteter och händelser som bygger på läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt olika skapande aktiviteter. Barnens lekande och lekar är centrala i alla aktiviteter.

Undervisningen för barnen 6-12 år bygger på den första och andra delen av läroplanen (Lgr 11) som ska syfta till att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.
Vi anpassar oss efter barnens behov, intressen, erfarenheter och där de själva får påverka innehållet av sin fritid på Fyrklövern.
Vi använder oss mycket av skapande, natur och teknik och såklart lekar. 
Vi erbjuder läxhjälp och stöd i kärnämnen om barnet tillsammans med föräldrarna önskar det.

Språk och kommunikation

Utifrån målen i läroplanen lägger vi varje dag stor vikt vid språk och kommunikation. Vi tillgodoser varje barns behov och kommunicerar på många olika sätt. Genom att barnen uttrycker sina tankar och idéer, blir lyssnade till och utmanas utvecklas språket varje dag. Sagor, drama, teater, sång, musik, rytmik, rörelse, takk (tecken som alternativ kommunikation), bilder, spel, rim och ramsor är några verktyg som vi använder oss av i verksamheten för att utveckla varje barns språk och kommunikation.

Matematik

Utifrån målen i läroplanen arbetar vi varje dag med matematik. Vi sätter ord på, gör barnen uppmärksamma på och utmanar barnen inom matematikens olika områden. Vi arbetar med problemlösning både enskilt och i grupp.

Naturvetenskap och teknik

Vi arbetar medvetet med att genom vardagliga upplevelser och upptäckter, tillvarata barnens intresse för de tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen.

Vi stimulerar och utmanar barnens möjlighet experimentera med till exempel vatten, luft, värme och jord.

Dokumentation
Vi samlar pedagogisk dokumentation i barnens portfolio.
Dessa kompletteras skriftligen och bildligt i samband med utvecklingssamtal.
Vi använder oss av sociala media och hemsidan för att visa det vi gör och ge föräldrarna insyn till verksamheten när de inte är närvarande.

Utvärdering
Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans med barnen och allt dokumenteras i deras portfolio.
Varje år skickas en enkät ut via kommunen för att utvärdera verksamheten.

Barn i behov av särskilt stöd
Om vi misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd vänder vi oss till Krokoms kommun för vägledning. 

Mål och visioner

I en stimulerande hemmiljö får barnen upplevelser och erfarenheter som de har glädje av hela livet.
Vi arbetar utifrån allmänna råd och riktlinjer för pedagogisk omsorg i Krokoms kommun samt barnkonventionen.

Vårt övergripande mål för verksamheten är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor.
Fyrklöverns värdegrund utgår från alla människors lika värde. Som vuxna vill vi vara goda förebilder för barnen.
Att ge barnen den tid de behöver för att utvecklas i sin egen takt i en lugn och stimulerande miljö. Och genom uppmuntran och beröm ge dem en god självkänsla och ytterligare lust att lära sig mera. Att ta tillvara och utveckla barnens egna idéer.
Att vistas utomhus och utforska närmiljön, att på så sätt stärka hälsan och ge utrymme för fria lekar och aktiviteter. Motoriken stärks och det ger möjlighet till att lära känna naturen här omkring.
Att stärka den språkliga utvecklingen och få barnen att upptäcka böckernas underbara värld.

Fördelen med att arbeta som dagbarnvårdare är att vi är en liten grupp och alla barn blir sedda.
Varje barn ska känna nyfikenhet och lust inför att lära och utvecklas. Familjedaghemmets verksamhet präglas av en pedagogik där alla delar, omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. En strävan att verksamheten ska stimulera och utmana barnen i deras utveckling och samtidigt vara trygg, lärorik och rolig.

Samverkan verksamhet och hem

Det är viktigt för oss att ha ett bra samarbete med vårdnadshavare. En god gemenskap mellan familjedaghemmet och det egna hemmet främjar barnens bästa.

För att ha en bra kommunikation med hemmet har vi:

 • en öppen dialag och dagliga samtal vid lämning och hämtning

 • erbjuder 1 utvecklingssamtal per år

 • har ett introduktionssamtal med nya föräldrar innan barnet börjar inskolning och där vi lägger upp planen hur inskloningen ska hållas.

 • har gemensamma aktiviteter som stärker gemenskapen bland verksamheten och familjerna

 • har en öppen dialog angående öppnings- och stängningstider samt under lov och semestrar

Övergång och samverkan

Inför övergångar kontaktar vi de berörda skolorna och fritidshemmen för att utbyta information om barnets utveckling och den undervisning som barnet deltagit i.
Vårdnadshavarna är själva ansvariga för att göra besök på skola/ fritidshem som barnet ska börja på.

Vid övergångar har vi ett avslutningssamtal för barn och föräldrar som lämnar verksamheten pgs skolstart eller andra anledningar.

Regler och avgift

Ålder: Barnet ska ha fyllt 1 år

Öppethållande: Fyrklövern har öppet 7-17, måndag - fredag. Stängt helger och röda dagar samt 5 veckor under semesterperioden i samråd med föräldrarna.

Schema: Du som vårdnadshavare är skyldig att lämna in schema över den tid ditt barn behöver barnomsorg. Om behovet av tillsyn förändras ska du lämna in nytt schema. Lämnas gärna månadsvis om det går.

Utvecklingsdagar:
Verksamheten har rätt till 4 utvecklingsdagar per år, för att kunna planera, utveckla och bli en så bra verksamhet som möjligt för barnen.

Vid föräldraledighet, arbetslöshet samt nattjobb

Barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon

Dagbarn 1-2 år får omgående gå ner till 15 timmar/vecka med avgift enligt gällande taxa. Dessa timmar schemaläggs mån-fre 8.30-13.30. Vid behov kan tiderna ändras. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter syskonets hemkomst.

Vi erbjuder dagbarn 3-5 år avgiftsfri pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka under läsåret. Däremot tas ut en avgift under sommarlovet.

Barn med föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats på förskola 15 timmar per vecka. Den begränsade tiden träder i kraft omgående. Under skolloven erbjuds 3 timmar/dag (kl 08:00-11:00), måndag till fredag. Föräldraledighet och arbetslöshet ska meddelas till daghemmet.

Nattjobb
För föräldrar som har nattjobb har man rätt till 9 timmar dagen efter nattjobb ,tiderna 7-16.

Sjukskrivning
Är du som vårdnadshavare sjukskriven har du rätt till barnomsorg mellan 8-16.

Studerande
Vid studier ska en studieintyg lämnas in. Man har rätt till barnomsorg den procent som man studerar.

Allmänt
Man har rätt till barnomsorg under arbetstid och resa till och från jobb.
Om du har semester eller är ledig av andra orsaker ska ditt barn vara hemma. Undantag gäller för 5 dagar per år då ditt barn kan vara på daghemmet även om du är ledig, förutsatt att ledigheten inte infaller under skollov. Meddela dagmamman när ni tar ut dessa dagar).
Tider som gäller då är 8-16.

Barnomsorgsavgifter
Avgiftens grundprinciper
Föräldraavgiften är en abonnemangsavgift, vilket innebär att en fast månadsavgift tas ut i 12 månader. Avgift betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt.
Avgift debiteras från barnets placeringsdatum enligt placeringsmeddelandet. Avdrag för frånvaro görs inte.

Hur beräknas avgiften?
Avgiften för pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett "avgiftstak" som är indexreglerat och förändras varje år. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på är 50 340 kr per månad.

Lägsta debitering av avgift är en månad, även om den totala placeringstiden är för kortare period. Löper placeringen över ett månadsskifte kan det dock innebära två fakturor med del av månad i avgift.

Syskonrabatt 
Taxans syskonrabatt innebär att det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare.

Avgiftspliktiga personer
Underlag för månadsavgiften är familjens/hushållets ekonomiska bärkraft. Detta innebär att om man sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med någon räknas man som två försörjare, även om den sammanboende inte är förälder till barnet/barnen.

Skyldighet att lämna inkomstuppgifter
De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Blanketten med inkomstuppgifter lämnas in till dagbarnvårdare i samband med att barnet får en placering.

Inlämnad ny inkomstuppgift börjar gälla den 1:a i nästkommande månad, om inte annat är överenskommet.


Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften grundas på inkomst och övriga förhållanden i det hushåll som barnet tillhör där tillsynsbehov finns.

Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar

 • Vårdbidrag för barn

 • Familjepenning

 • Föräldrapenning

 • Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning

 • Sjukpenning och gravidpenning

 • Livränta

 • Pension (ej barnpension)

 • Arbetslöshetsersättning

 • Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån)

 • Familjehemsföräldrars arvodsersättning

 • Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands ska räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten.

 • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår.

 • I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period delat i antal månader redovisas.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader.
Om reglerna inte följs har dagbarnvårdaren rätt att säga upp platsen, även där gäller 2 månader.

Delad plats och delad faktura
När föräldrar inte bor ihop men har gemensam vårdnad ska den som har behov av tillsyn söka plats och blir då platsinnehavare.
Föräldrar som inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnets plats. 
Föräldrarna får varsin räkning som baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst.

Så här mycket betalar du (från 1 januari 2021)
(Samma taxa gäller för barn till arbetssökande och föräldralediga)
Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare.

 • 1. Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 510 kronor/månad

 • barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 1007 kronor/månad

 • barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 503 kronor/månad

2. Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

 • barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1007 kronor/månad

 • barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 503 kronor/månad

 • barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 503 kronor/månad

 • Avgift tas ut under 12 månader/år.

Samma taxa gäller oavsett antal tillsynstimmar.

Försäkring
Alla folkbokförda barn i Krokoms kommun är kollektivt olycksfallsförsäkrade. För förskolebarn och elever i grundskolan gäller försäkringen dygnet runt.
Verksamheten har även en ansvarsförsäkring.

Tystnads- och anmälningsplikt

All barnomsorgspersonal har tystnadsplikt såväl som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. (Sekretesslagen kap.7 § 38).
Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. (Socialtjänstlagen kap.14 § 1).
Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.
Registerkontroll
Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personal inom barnomsorgen. Alla som erbjuds anställning är skyldiga att lämna ett registerutdrag från polisens belastningsregister.

GDPR: Endast personuppgifter nödvändiga för att driva verksamheten kommer att dokumenteras. Denna information förvaras på säker plats och överlämnas till vårdnadshavaren, alternativt raderas, när barnet slutat på Fyrklövern. Medgivande blankett för föräldrars godkännande av lagring av bilder och personuppgifter delas ut under läsårets start.